Rabe

2016 Auftragsarbeit priv.

100 cm, Eichenholz bemalt